top of page

VegCoffee Mix & Match Competition 2023

2023VFA_coffee_ - general - day_v6-01.jpg

List of winners:

Gold Award:
Wu Yichang, He Jiayin

Silver Award:
Li Kaixin , Wang Runqi

Bronze Award (in no particular order):
Liu Yulin, Jin Jiabao, Huang Wenjie, Liang Haiqing, Deng Lianfeng

Higtlights:

bottom of page